Read Through The Catholic Bible In A Year

lord's supper

Jan 1: Genesis (Gen) 1-3 & Mark 1

Jan 2: Gen 4-6

Jan 3: Gen 7-9

Jan 4: Gen 10-12 Matthew (Matt 1)

Jan 5: Gen 13-15 & Matt 2

Jan 6: Gen 16-18 & Matt 3

Jan 7: Gen 19-21 & Matt 4

Jan 8: Gen 22-24 & Mark 2

Jan 9: Gen 25-27

Jan 10: Gen 28-30

Jan 11: Gen 31-33 & Matt 5

Jan 12: Gen 34-36 & Matt 6

Jan 13: Gen 37-39 & Matt 7

Jan 14: Gen 40-42 & Matt 8

Jan 15: Gen 43-45 & Mark 3

Jan 16: Gen 46-48

Jan 17: Gen 49-50 & Exodus (Ex) 1

Jan 18: Ex 2-4 & Matt 9

Jan 19: Ex 5-7 & Matt 10

Jan 20: Ex 8-10 & Matt 11

Jan 21: Ex 11-13 & Matt 12

Jan 22: Ex 14-16 & Mark 4

Jan 23: Ex 17-19

Jan 24: Ex 20-22

Jan 25: Ex 23-25 & Matt 13

Jan 26: Ex 26-28 & Matt 14

Jan 27: Ex 29-31 & Matt 15

Jan 28: Ex 32-34 & Matt 16

Jan 29: Ex 35-37 & Mark 5

Jan 30: Ex 38-40

Jan 31: Leviticus (Lev) 1-3

Feb 1: Lev 4-6 & Matt 17

Feb 2: Lev 7-9 & Matt 18

Feb 3: Lev 10-12 & Matt 19

Feb 4: Lev 13-15 & Matt 20

Feb 5: Lev 16-18 & Mark 6

Feb 6: Lev 19-21

Feb 7: Lev 22-24

Feb 8: Lev 25-27 & Matt 21

Feb 9: Numbers (Num) 1-3 & Matt 22

Feb 10: Num 4-6 & Matt 23

Feb 11: Num 7-9 & Matt 24

Feb 12: Num 10-12 & Mark 7

Feb 13: Num 13-15

Feb 14: Num 16-18

Feb 15: Num 19-21 & Matt 25

Feb 16: Num 22-24 & Matt 26

Feb 17: Num 25-27 & Matt 27

Feb 18: Num 28-30 & Matt 28

Feb 19: Num 31-33 & Mark 8

Feb 20: Num 34-36

Feb 21: Deuteronomy (Deut) 1-3

Feb 22: Deut 4-6 & Ezra 1

Feb 23: Deut 7-9 & Ezra 2

Feb 24: Deut 10-12 & Ezra 3

Feb 25: Deut 13-14 & Ezra 4

Feb 26: Deut 15-17 & Mark 9

Feb 27: Deut 18-20

Feb 28: Deut 21-23

Feb 29: Catch Up or Read Ahead

March 1: Deut 24-26 & Mark 10

March 2: Deut 27-29 & Ezra 5

March 3: Deut 30-32 & Ezra 6

March 4: Deut 33-34, Joshua (Josh) 1, & Ezra 7

March 5: Josh 2-4 & Ezra 8

March 6: Josh 5-7 & Mark 11

March 7: Josh 8-10 & Mark 12

March 8: Josh 11-13 & Mark 13

March 9: Josh 14-16 & Mark 14

March 10: Josh 17-19 & Ezra 9

March 11: Josh 20-22 & Ezra 10

March 12: Josh 23-24 & Judges (Jgs) 1

March 13: Jgs 2-4

March 14: Jgs 5-7 & Mark 15

March 15: Jgs 8-10 & Mark 16

March 16: Jgs 11-13 & Luke 1

March 17: Jgs 14-16 & Luke 2

March 18: Jgs 17-19 & Luke 3

March 19: Jgs 20-21 & Ruth 1

March 20: Ruth 2-4

March 21: 1 Samuel (1 Sam) 1-3 & Luke (Lk) 4

March 22: 1 Sam 4-6 & Lk 5

March 22: 1 Sam 7-9 & Lk 6

March 23: 1 Sam 10-12 & Lk 7

March 24: 1 Sam 13-15 & Lk 8

March 25: 1 Sam 16-18

March 26: 1 Sam 19-21

March 27: 1 Sam 22-24 & Lk 9

March 28: 1 Sam 25-27 & Lk 10

March 29: 1 Sam 28-30 & Lk 11

March 30: 1 Sam 31, 2 Samuel (2 Sam) 1-2, Lk 12

April 1: 2 Sam 3-5 & Lk 13

April 2: 2 Sam 6-8

April 3: 2 Sam 9-11

April 4: 2 Sam 12-14 & Lk 14

April 5: 2 Sam 15-17 & Lk 15

April 6: 2 Sam 18-20 & Lk 16

April 7: 2 Sam 21-23 & Lk 17

April 8: 2 Sam 24, 1 Kings (1 Kgs) 1-2, & Lk 18

April 9: 1 Kgs 3-5

April 10: 1 Kgs 6-8

April 11: 1 Kgs 9-11 & Lk 19

April 12: 1 Kgs 12-14 & Lk 20

April 13: 1 Kgs 15-17 & Lk 21

April 14: 1 Kgs 18-20 & Lk 22

April 15: 1 Kgs 21-22, 2 Kings (2 Kgs) 1, & Lk 23

April 16: 2 Kgs 2-4

April 17: 2 Kgs 5-7

April 18: 2 Kgs 8-10 & Lk 24

April 19: 2 Kgs 11-13 & John (Jn) 1

April 20: 2 Kgs 14-16 & Jn 2

April 21: 2 Kgs 17-19 & Jn 3

April 22: 2 Kgs 20-22 & Jn 4

April 23: 2 Kgs 23-25

April 24: 1 Chronicles (1 Chr) 1-3

April 25: 1 Chr 4-6 & Jn 5

April 26: 1 Chr 7-9 & Jn 6

April 27: 1 Chr 10-12 & Jn 7

April 28: 1 Chr 13-15 & Jn 8

April 29: 1 Chr 16-18 & Jn 9

April 30: 1 Chr 19-21

May 1: 1 Chr 22-24

May 2: 1 Chr 25-27 & Jn 10

May 3: 1 Chr 28-29, 2 Chr 1, & Jn 11

May 4: 2 Chr 2-4 & Jn 12

May 5: 2 Chr 5-7 & Jn 13

May 6: 2 Chr 8-10 & Jn 14

May 7: 2 Chr 11-13

May 8: 2 Chr 14-16

May 9: 2 Chr 17-19 & Jn 15

May 10: 2 Chr 20-22 & Jn 16

May 11: 2 Chr 23-25 & Jn 17

May 12: 2 Chr 26-28 & Jn 18

May 13: 2 Chr 29-31 & Jn 19

May 14: 2 Chr 32-34

May 15: 2 Chr 35-36 & Nehemiah (Neh) 1

May 16: Neh 2-4 & Jn 20

May 17: Neh 5-7 & Jn 21

May 18: Neh 8-10 & Acts 1

May 19: Neh 11-13 & Acts 2

May 20: Tobias (Tb) 1-3 & Acts 3

May 21: Tb 4-6 & Acts 4

May 22: Tb 7-9 & Acts 5

May 23: Tb 10-12 & Acts 6

May 24: Tb 13-14, Judith (Jdt) 1, & Acts 7

May 25: Jdt 2-4 & Acts 8

May 26: Jdt 5-7 & Acts 9

May 27: Jdt 8-10 & Acts 10

May 28: Jdt 11-13

May 29: Jdt 14-16

May 30: Esther (Est) A, 1, & 2 & Acts 11

May 31: Est 3, B, & 4 & Acts 12

June 1: Est C, D, & 5 & Acts 13

June 2: Est 6, 7, & 8 & Acts 14

June 3: Est E, 9, 10, & F & Acts 15

June 4: 1 Maccabees (1 Mc) 1-3 & Acts 16

June 5: 1 Mc 4-6 & Acts 17

June 6: 1 Mc 7-9 & Acts 18

June 7: 1 Mc 10-12 & Acts 19

June 8: 1 Mc 13-16 & Acts 20

June 9: 2 Maccabees (2 Mc) 1-3 & Acts 21

June 10: 2 Mc 4-6 & Acts 22

June 11: 2 Mc 7-9

June 12: 2 Mc 10-12

June 13: 2 Mc 13-15 & Acts 23

June 14: Job 1-3 & Acts 24

June 15: Job 4-6 & Acts 25

June 16: Job 7-9 & Acts 26

June 17: Job 10-12 & Acts 27

June 18: Job 13-15

June 19: Job 16-18

June 20: Job 19-21

June 21: Job 22-24 & Romans (Rom) 1

June 22: Job 25-27 & Rom 2

June 23: Job 28-30 & Rom 3

June 24: Job 31-33 & Rom 4

June 25: Job 34-36

June 26: Job 37-39

June 27: Job 40-42 & Rom 5

June 28: Psalms (Ps) 1-3 & Rom 6

June 29: Ps 4-6 & Rom 7

June 30: Ps 7-9 & Rom 8

July 1: Ps 10-12 & Rom 9

July 2: Ps 13-15

July 3: Ps 16-18

July 4: Ps 19-21 & Rom 10

July 5: Ps 22-24 & Rom 11

July 6: Ps 25-27 & Rom 12

July 7: Ps 28-30 & Rom 13

July 8: Ps 31-33 & Rom 14

July 9: Ps 34-36

July 10: Ps 37-39

July 11: Ps 40-42 & Rom 15

July 12: Ps 43-45 & Rom 16

July 13: Ps 46-48 & 1 Corinthians (1 Cor) 1

July 14: Ps 49-51 & 1 Cor 2

July 15: Ps 52-54 & 1 Cor 3

July 16: Ps 55-57

July 17: Ps 58-60

July 18: Ps 61-63 & 1 Cor 4

July 19: Ps 64-66 & 1 Cor 5

July 20: Ps 67-69 & 1 Cor 6

July 21: Ps 70-72 & 1 Cor 7

July 22: Ps 73-75 & 1 Cor 8

July 23: Ps 76-78 & 1 Cor 9

July 24: Ps 79-81 & 1 Cor 10

July 25: Ps 82-84 & 1 Cor 11

July 26: Ps 85-87 & 1 Cor 12

July 27: Ps 88-90 & 1 Cor 13

July 28: Ps 91-93 & 1 Cor 14

July 29: Ps 94-96 & 1 Cor 15

July 30: Ps 97-99

July 31: Ps 100-103

Aug 1: Ps 104-106 & 1 Cor 16

Aug 2: Ps 107-109 & 2 Corinthians (2 Cor) 1

Aug 3: Ps 110-112 & 2 Cor 2

Aug 4: Ps 113-115 & 2 Cor 3

Aug 5: Ps 116-118 & 2 Cor 4

Aug 6: Ps 119:1-24

Aug 7: Ps 119:25-48

Aug 8: 119:49-72 & 2 Cor 5

Aug 9: Ps 119:73-96 & 2 Cor 6

Aug 10: Ps 119:97-120 & 2 Cor 7

Aug 11: Ps 119:121-152 & 2 Cor 8

Aug 12: Ps 119:153-176 & 2 Cor 9

Aug 13: Ps 120-122

Aug 14: Ps 123-125

Aug 15: Ps 126-128 & 2 Cor 10

Aug 16: Ps 129-131 & 2 Cor 11

Aug 17: Ps 132-134 & 2 Cor 12

Aug 18: Ps 135-137 & 2 Cor 13

Aug 19: Ps 138-140 & Galatians (Gal) 1

Aug 20: Ps 141-143

Aug 21: Ps 144-146

Aug 22: Ps 147-149 & Gal 2

Aug 23: Ps 150 & Proverbs (Prov) 1-2 & Gal 3

Aug 24: Prov 3-5 & Gal 4

Aug 25: Prov 6-8 & Gal 5

Aug 26: Prov 9-11 & Gal 6

Aug 27: Prov 12-14

Aug 28: Prov 15-17

Aug 29: Prov 18-20 & Ephesians (Eph) 1

Aug 30: 21-23 & Eph 2

Aug 31: Prov 24-26 & Eph 3

Sep 1: Prov 27-29 & Eph 4

Sep 2: Prov 30-31 & Ecclesiastes (Ecc) 1 & Eph 5

Sep 3: Ecc 2-4

Sep 4: Ecc 5-7

Sep 5: Ecc 8-10 & Eph 6

Sep 6: Ecc 11-12 & Song of Songs (Sg) 1 & Philippians (Phil) 1

Sep 7: Sg 2-4 & Phil 2

Sep 8: Sg 5-7 & Phil 3

Sep 9: Sg 8 & Wisdom (Wis) 1-2 & Phil 4

Sep 10: Wis 3-6

Sep 11: Wis 7-9

Sep 12: Wis 10-12 & Colossians (Col) 1

Sep 13: Wis 13-15 & Col 2

Sep 14: Wis 16-18 & Col 3

Sep 15: Wis 19 & Sirach (Sir) Foreword & 1-2 & Col 4

Sep 16: Sirach 3-5 & 1 Thessalonians (1 Thes) 1

Sep 17: Sir 6-8

Sep 18: Sir 9-11

Sep 19: Sir 12-14 & 1 Thes 2

Sep 20: Sir 15-17

Sep 21: Sir 18-20

Sep 22: Sir 21-22 & 1 Thes 3

Sep 23: Sir 23-25 & 1 Thes 4

Sep 24: Sir 26-28

Sep 25: Sir 29-31

Sep 26: Sir 32-34 & 1 Thes 5

Sep 27: Sir 35-37 & 2 Thessalonians (2 Thes) 1

Sep 28: Sir 38-40 & 2 Thes 2

Sep 29: Sir 41-43 & 2 Thes 3

Sep 30: Sir 44-46

Oct 1: Sir 47-49 & 1 Timothy (1 Tim) 1

Oct 2: Sir 50-52 & 1 Tim 2

Oct 3: Isaiah (Is) 1-3 & 1 Tim 3

Oct 4: Is 4-6 & 1 Tim 4

Oct 5: Is 7-9 & 1 Tim 5

Oct 6: Is 10-12 & 1 Tim 6

Oct 7: Is 13-15

Oct 8: Is 16-18

Oct 9: Is 19-21 & 2 Timothy (2 Tim) 1

Oct 10: Is 22-24 & 2 Tim 2

Oct 11: Is 25-27 & 2 Tim 3

Oct 12: Is 28-30 & 2 Tim 4

Oct 13: Is 31-33 & Titus 1

Oct 14: Is 34-36

Oct 15: Is 37-39

Oct 16: Is 40-42 & Titus 2

Oct 17: Is 43-45 & Titus 3

Oct 18: Is 46-48  & Philemon 1

Oct 19: Is 49-51 & Hebrews (Heb) 1

Oct 20: Is 52-54 & Heb 2

Oct 21: Is 55-57

Oct 22: Is 58-60

Oct 23: Is 61-63 & Heb 3

Oct 24: Is 64-66 & Heb 4

Oct 25: Jeremiah (Jer) 1-3 & Heb 5

Oct 26: Jer 4-6 & Heb 6

Oct 27: Jer 7-9 & Heb 7

Oct 28: Jer 10-12

Oct 29: Jer 13-15

Oct 30: Jer 16-18 & Heb 8

Oct 31: Jer 19-21 & Heb 9

Nov 1: Jer 22-24 & Heb 10

Nov 2: Jer 25-27 & Heb 11

Nov 3: Jer 28-30 & Heb 12

Nov 4: Jer 31-33

Nov 5: Jer 34-36

Nov 6: Jer 37-39 & Heb 13

Nov 7: Jer 41-42 & James (Jas) 1

Nov 8: Jer 43-45 & Jas 2

Nov 9: Jer 46-48 & Jas 3

Nov 10: Jer 49-51 & Jas 4

Nov 11: Jer 52 & Lamentations (Lam) 1-2

Nov 12: Lam 3-5

Nov 13: Baruch 1-3 & Jas 5

Nov 14: Baruch 4-6 & 1 Peter (1 Pet) 1

Nov 15: Ezekiel (Ez) 1-3 & 1 Pet 2

Nov 16: Ez 4-6 & 1 Pet 3

Nov 17: Ez 7-9 & 1 Pet 4

Nov 18: Ez 10-12

Nov 19: Ez 13-15

Nov 20: Ez 16-18 & 1 Pet 5

Nov 21: Ez 19-21 & 2 Peter (2 Pet) 1

Nov 22: Ez 22-24 & 2 Pet 2

Nov 23: Ez 25-27 & 2 Pet 3

Nov 24: Ez 28-30 & 1 John (1 Jn) 1

Nov 25: Ez 31-33

Nov 26: Ez 34-36

Nov 27: Ez 37-39 & 1 Jn 2

Nov 28: Ez 40-42 & 1 Jn 3

Nov 29: Ez 43-45 & 1 Jn 4

Nov 30: Ez 46-48 & 1 Jn 5

Dec 1: Daniel (Dn) 1-3 & 2 John 1

Dec 2: Dn 4-6

Dec 3: Dn 7-9

Dec 4: Dn 10-12 & 3 John 1

Dec 5: Dn 13-14 & Hosea (Hos) 1 & Jude 1

Dec 6: Hos 2-4 & Revelation (Rev) 1

Dec 7: Hos 5-7 & Rev 2

Dec 8: Hos 8-10 & Rev 3

Dec 9: Hos 11-13

Dec 10: Hos 14 & Joel 1-2

Dec 11: Joel 3-4 & Amos 1 & Rev 4

Dec 12: Amos 2-4 & Rev 5

Dec 13: Amos 5-7 & Rev 6

Dec 14: Amos 8-9 & Obadiah 1 & Rev 7

Dec 15: Jonah 1-3 & Rev 8

Dec 16: Jonah 4 & Micah 1-2

Dec 17: Micah 3-5

Dec 18: Micah 6-7 & Rev 9

Dec 19: Nahum 1-3 & Rev 10

Dec 20: Habakkuk 1-3 & Rev 11

Dec 21: Zephaniah 1-3 & Rev 12

Dec 22: Haggai 1-2 & Zechariah (Zec) 1-2 & Rev 13

Dec 23: Zec 3-5

Dec 24: Zec 6-8

Dec 25: Zec 9-11 & Rev 14

Dec 26: Zec 12-14 & Rev 15

Dec 27: Malachi 1 & Rev 16

Dec 28: Malachi 2 & Rev 17-18

Dec 29: Malachi 3 & Rev 19-20

Dec 30: Rev 21

Dec 31: Rev 22

12342411_206911816312971_7695427487939436242_n

4 thoughts on “Read Through The Catholic Bible In A Year

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s